دارما، مجموعه پادکست های مدیتیشن، خودیاری و خودسازی

دارما به هدف رشد و ارتقای سطح فکری و آموزشی عمومی، آشنایی و تمرینات ذهن آگاهی و همچنین خودیاری، خودآموزی و خودسازی بنیان گذاری شده است.
ما معتقدیم که مدیتیشن (مراقبه) بدون آموزش کافی نبوده و آموزش و ارتقای سطح دانش فردی و مراقبه در کنار یکدیگر می‌توانند کاراتر و مفیدتر باشند.

پادکست های دارما

دارمــا، مدیتیشن

پادکست مراقبه‌

پادکست های دارما

دارمــا، کلینیک

پادکست روانشناسی و پزشکی

پادکست های دارما

دارمــا، موتیویشن

پادکست انگیزشی و ژرف‌اندیشی

پادکست های دارما

دارمــا، کودک

پادکست مدیتیشن، مراقبه و قصه‌ی کودکان