ذهن آگاهی روزمره

غذا خوردن آگاهانه (علی)

تلگرام | کست‌باکس

غذا خوردن آگاهانه (فریبا)

تلگرام | کست‌باکس

________________

نسخه‌ی متنی 📃

ذهن آگاهی روزمره

مدیتیشن در حین پیاده روی (علی)

تلگرام | کست‌باکس

مدیتیشن در حین پیاده روی (فریبا)

تلگرام | کست‌باکس

________________

نسخه‌ی متنی 📃

ذهن آگاهی روزمره

رانندگی آگاهانه (علی)

تلگرام | کست‌باکس

رانندگی آگاهانه (فریبا)

تلگرام | کست‌باکس

________________

نسخه‌ی متنی 📃

ذهن آگاهی روزمره

کار کردن آگاهانه (علی)

تلگرام | کست‌باکس

کار کردن آگاهانه (فریبا)

تلگرام | کست‌باکس

________________

نسخه‌ی متنی 📃