اکثر افراد معتقدند مدیتیشن می کنند، در حالی که فقط با چشمان بسته فکر می کنند. "سم‌هریس"