ضرباهنگ دوگانه

مقدمه: ضرباهنگ دوگانه-Binaural Beats (علی)

تلگرام | کست‌باکس

ضرباهنگ دوگانه

1۲۷Hz - 1۳۴Hz

تلگرام | کست‌باکس

ضرباهنگ دوگانه

65.4Hz - 69.3Hz

تلگرام | کست‌باکس