🧘سایر مدیتیشن‌ها / مدیتیشن دو نفره

این مدیتیشن با حضور شخص دوم انجام می‌شود، می‌تواند همسر، دوست، عضو خانواده یا شخصی که ارتباط عاطفی دارید باشد.

بهتر است شخصی را انتخاب کنید که با مدیتیشن آشنا باشد.

یک‌جای آرام و بدون مزاحمت انتخاب کنید، روبروی هم بنشینید به طوری که صورت فرد مقابلتان را کامل ببینید.

هر موقع آماده بودید چشم‌هایتان را ببندید، چند نفس عمیق بکشید و بدنتان را کاملاً ریلکس کنید.

تمرکزتان را بیاورید روی بدنتان، بدنتان را ریلکس کنید و‌ هر گرفتگی که احساس می‌کنید آزاد کنید.

در طول این مدیتیشن اگر حواستان پرت شد با متانت و بردباری توجهتان را برگردانید روی مدیتیشن.

چشم‌هایتان را باز کنید.

توجهتان را بیاورید به صورت فرد مقابلتان.

تمرکزتان را بیاورید به چشم‌ها، سعی کنید به چیزی توجه نکنید.

ممکن است در ابتدا این کار سخت باشد، اما ادامه دهید و نگاهتان را منحرف نکنید.

افکار و احساساتی را که پس از نگاه کردن به چشم‌ها دارید را مشاهده کنید.

خنده، بغض، لرزش، خجالت، ترس، خشم، عشق...

آیا افکار بی وقفه وارد ذهنتان می‌شوند؟ آیا صدایی از سمت شخص مقابل در گوشتان می‌پیچد؟ آیا خودتان و او را قضاوت می‌کنید؟

سعی نکنید به جای شخص مقابلتان فکر کنید، هربار که به جای شخصی فکر می‌کنید دارید قضاوت می‌کنید. شما نمی‌توانید جای شخص دیگری باشید یا فکر کنید.

مجدداً چشم‌هایتان را ببندید. اجازه دهید ذهنتان هر جایی که می‌خواهد برود و به هر چیزی که می‌خواهد فکر کند. شما فقط آن را مشاهده کنید.

توجهتان را بیاورید به صدای من. چهره‌ی شخص مقابلتان را در ذهنتان با یک لبخند تصور کنید و اجازه دهید این تصویر در ذهنتان بماند.

چشم‌هایتان را باز کنید.‌ سعی کنید این تصویر لبخند را در طول روز در ذهنتان مرور کنید.