🧘یوگا نیدرا / بخش ۳

این مدیتیشن می‌تواند حس ماساژ بدنی و ذهنی را برایتان داشته باشد.

در محیطی آرام باشید و همین طور که دراز می‌کشید نفس عمیقی بکشید، بگذارید بدنتان در حالت راحتی قرار بگیرد.

پاها کمی دور از هم و دست‌هایتان با کمی فاصله از بدنتان بگذارید.

چشم‌هایتان را به آرامی ببندید.

نفس عمیقی را از بینی‌تان بکشید، برای چند لحظه نگه دارید و بازدم داشته باشید.

با هر دم برای همه‌ی سلول‌های بدنتان آرامش را تنفس کنید و با هر بازدم هر سلول از بدنتان را از استرس رها کنید.

و حالا از شما می‌خواهم این جمله را در حالت سکوت ۳ بار به خودتان بگویید.

من با کل بدنم در آسایش و راحتی کامل هستم.

گفتن این جملات مثبت در حین انجام دادن یوگا نیدرا، دانه‌هایی هست که ما برای تغییر و تحول در زندگیمان می‌کاریمشان.

و حالا آگاهی و توجه‌تان را به قسمت‌هایی که می‌گویم ببرید و هر قسمت را حس کنید و بگذارید که ریلکس شوند.

توجه‌تان را ببرید به دست سمت راستتان، انگشت شست، انگشت اشاره، سوم، انگشت دوم و کوچکتان، پشت و کف دستتان را حس کنید.

مچ، آرنج، بازو و شانه‌تان، سمت راست پهلوتان، کمرتان، قسمت بالای پایتان، زانو، پشت و روی پایتان

پاشنه، کف پا، شست پا، انگشت دوم، سوم، چهارم و انگشت کوچک پای راستتان.

و حالا دست چپتان، انگشت شستتان، انگشت اشاره، انگشت وسط، انگشت حلقه و انگشت کوچکتان

کف و روی دستتان، مچ، آرنج، بازو، شانه‌تان

پهلوی سمت چپتان، دور کمر، قسمت بالای پا، زانو، پشت و روی پایتان، پاشنه، کف پا، انگشت شست، دوم، سوم، چهارم و کوچکتان

توجه و آگاهیتان را بیاورید به سمت گلو، گردن، ستون فقرات و کل کمرتان، سمت راست و چپ نشیمنگاهتان.

و حالا پیشانی، گوش راست، گوش چپتان، ابروی سمت راست، ابروی سمت چپ، فاصله‌ای که بین دو ابرو ها هست

چشم سمت راست و چشم سمت چپ

بینی‌تان، گونه‌ی سمت راست، گونه‌ی سمت چپ

بالای دهان، لب‌ها، زبان، قسمت پایین و چانه‌تان.

مرکز قفسه‌ی سینه‌تان، سمت راست و چپ قفسه‌ی سینه‌تان، روی شکمتان.

کل دست راستتان، کل پای راستتان، کل دست چپتان، کل پای چپتان، کل صورتتان، روی سینه و شکمتان، کل کمرتان.

در کل بدنتان آرامشی جریان دارد، این آرامش را حس کنید.