نو شدن ، مدیتیشن(مراقبه)در طبیعت

این مدیتیشن برای حالت نشسته یا خوابیده و در طبیعت مناسب است.

نوروز فرصتی است برای دوباره فکر کردن. عمیق فکر کردن و تصمیمات نو گرفتن. ما نه تنها مسئول هستیم در مقابل تصمیم‌هایی که می‌گیریم بلکه در مورد تصمیم‌هایی که نمی‌گیریم هم مسئولیم. برای یک‌ فرد‌ اگاه هر روز نوروزه، هر روز رو طوری زندکی‌می‌کنه که گویی اولین  روز و آخرین روز عمرشه و به تمامیت از تک‌تک لحظات این روز لذت می‌بره.