مدیتیشن سمبولیک

ساحل آرامش (علی)

تلگرام | کست‌باکس

ساحل آرامش (فریبا)

تلگرام | کست‌باکس

ساحل آرامش (افشین)

تلگرام | کست‌باکس

________________

نسخه‌ی متنی 📃

مدیتیشن سمبولیک

التیام درد (علی)

تلگرام | کست‌باکس

التیام درد (فریبا)

تلگرام | کست‌باکس

التیام درد (افشین)

تلگرام | کست‌باکس

________________

نسخه‌ی متنی 📃

مدیتیشن سمبولیک

مدیریت خشم (علی)

تلگرام | کست‌باکس

مدیریت خشم (فریبا)

تلگرام | کست‌باکس

مدیریت خشم (افشین)

تلگرام | کست‌باکس

________________

نسخه‌ی متنی 📃

مدیتیشن سمبولیک

تقویت سیستم ایمنی (علی)

تلگرام | کست‌باکس

تقویت سیستم ایمنی (فریبا)

تلگرام | کست‌باکس

تقویت سیستم ایمنی (افشین)

تلگرام | کست‌باکس

________________

نسخه‌ی متنی 📃

مدیتیشن سمبولیک

شنیدن ندای درونی (علی)

تلگرام | کست‌باکس

شنیدن ندای درونی (فریبا)

تلگرام | کست‌باکس

شنیدن ندای درونی (افشین)

تلگرام | کست‌باکس

________________

نسخه‌ی متنی 📃

مدیتیشن سمبولیک

افزایش اعتماد به نفس (علی)

تلگرام | کست‌باکس

افزایش اعتماد به نفس (فریبا)

تلگرام | کست‌باکس

________________

نسخه‌ی متنی 📃

مدیتیشن سمبولیک

شکرگزاری و قدردانی (علی)

تلگرام | کست‌باکس

شکرگزاری و قدردانی (فریبا)

تلگرام | کست‌باکس

________________

نسخه‌ی متنی 📃

مدیتیشن سمبولیک

تمرین افزایش تمرکز (علی)

تلگرام | کست‌باکس

تمرین افزایش تمرکز (فریبا)

تلگرام | کست‌باکس

________________

نسخه‌ی متنی 📃

مدیتیشن سمبولیک

درک تنهایی (علی)

تلگرام | کست‌باکس

درک تنهایی (فریبا)

تلگرام | کست‌باکس

________________

نسخه‌ی متنی 📃

مدیتیشن سمبولیک

رهایی از احساس پشیمانی (علی)

تلگرام | کست‌باکس

رهایی از احساس پشیمانی (فریبا)

تلگرام | کست‌باکس

________________

نسخه‌ی متنی 📃

مدیتیشن سمبولیک

رویارویی با ترس (علی)

تلگرام | کست‌باکس

رویارویی با ترس (فریبا)

تلگرام | کست‌باکس

________________

نسخه‌ی متنی 📃