مدیریت احساسات در محل کار

استرس در محل کار (سارا)

تلگرام | کست‌باکس

مدیریت احساسات در محل کار

احساس خشم در محل کار (سارا)

تلگرام | کست‌باکس

مدیریت احساسات در محل کار

پریشانی در محل کار (سارا)

تلگرام | کست‌باکس

مدیریت احساسات در محل کار

حضور آگاهانه در محل کار (سارا)

تلگرام | کست‌باکس

مدیریت احساسات در محل کار

سندروم پیش از قاعدگی در محل کار (سارا)

تلگرام | کست‌باکس