رابطه و هنر مذاکره

آسیب پذیری، اعتماد کردن، ترس و اجتناب از ورود به رابطه

تلگرام| کست‌باکس

رابطه و هنر مذاکره

مراحل رشد و بلوغ یک رابطه، مناسبات فرهنگی، هنر مذاکره

تلگرام| کست‌باکس

رابطه و هنر مذاکره

شاخص‌های انتخاب پارتنر و راهکارهای کاهش اختلاف در روابط

تلگرام| کست‌باکس

رابطه و هنر مذاکره

اهمیت ارزش‌ها در کیفیت، پایداری و حل مشکلات بین زوج‌ها

تلگرام| کست‌باکس

رابطه و هنر مذاکره

پارتنر کامل، قدرت عشق، اختلاف سنی، بلوغ فکری و باورهای غلط

تلگرام| کست‌باکس

رابطه و هنر مذاکره

اعتمادسازی، تعارض‌های جنسی، زمان شروع رابطه‌ی جنسی

تلگرام | کست‌باکس

رابطه و هنر مذاکره

اشتباهات مخرب، خشونت و توهین، قهر و فاصله، رفتار واکنشی، زیر پاگذاشتن ارزش‌ها

تلگرام| کست‌باکس

رابطه و هنر مذاکره

باز کردن پای دیگران به رابطه

تلگرام| کست‌باکس

رابطه و هنر مذاکره

تلاش برای تغییر یکدگیر، سلطه‌گری و سلطه پذیری، حریم خصوصی، کنترل کردن

تلگرام | کست‌باکس

رابطه و هنر مذاکره

پارتنر مطلوب بر پایه ارزش‌ها، توقعات بیجا، ضعف‌های نظام آموزشی، رابطه‌ی سالم

تلگرام | کست‌باکس

رابطه و هنر مذاکره

نشانه‌های پایان رابطه - قسمت اول

تلگرام | کست‌باکس

رابطه و هنر مذاکره

نشانه‌های پایان رابطه - قسمت دوم

تلگرام | کست‌باکس