مجله دارما

مجله دارما، شامل مقالات علمی و تخصصی در زمینه مدیتیشن یا مراقبه، مراقبه با خدا، مدیتیشن برای خواب و کاهش استرس، ذهن آگاهی، خودیاری، خودانگیزشی میباشد.