موسیقی با فرکانس‌های مشخص

موسیقی با فرکانس‌های مشخص

تلگرام | کست‌باکس

موسیقی با فرکانس‌های مشخص

963Hz - فرکانس 963 هرتز

تلگرام | کست‌باکس

موسیقی با فرکانس‌های مشخص

936Hz - فرکانس 936 هرتز

تلگرام | کست‌باکس

موسیقی با فرکانس‌های مشخص

852Hz - فرکانس 852 هرتز

تلگرام | کست‌باکس

موسیقی با فرکانس‌های مشخص

741Hz - فرکانس 741 هرتز

تلگرام | کست‌باکس

موسیقی با فرکانس‌های مشخص

693Hz - فرکانس 693 هرتز

تلگرام | کست‌باکس

موسیقی با فرکانس‌های مشخص

639Hz - فرکانس 639 هرتز

تلگرام | کست‌باکس

موسیقی با فرکانس‌های مشخص

528Hz - فرکانس 528 هرتز

تلگرام | کست‌باکس

موسیقی با فرکانس‌های مشخص

444Hz - فرکانس 444 هرتز

تلگرام | کست‌باکس

موسیقی با فرکانس‌های مشخص

417Hz - فرکانس 417 هرتز

تلگرام | کست‌باکس

موسیقی با فرکانس‌های مشخص

396Hz - فرکانس 396 هرتز

تلگرام | کست‌باکس

موسیقی با فرکانس‌های مشخص

285Hz - فرکانس 285 هرتز

تلگرام | کست‌باکس

موسیقی با فرکانس‌های مشخص

174Hz - فرکانس 174 هرتز

تلگرام | کست‌باکس

موسیقی با فرکانس‌های مشخص

7Hz - فرکانس 7 هرتز

تلگرام | کست‌باکس