پرش لینک ها

مدیتیشن ترک اعتیاد

گوینده: علی
مدیتیشن برای ترک اعتیاد، عادت‌های بد یا وابستگی شدید

01

23:52

02

23:29

این روش به شرطی که فرد آمادگی های ذهنی لازم را از قبل داشته باشد میتواند بسیار موثر باشد.

آمادگی های لازم مشخصا به میزان زمانی است که قبلا برای مدیتیشن کردن اختصاص داده است.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.